دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدابراهیم   حسینی

پست الکترونیکی : ebhoseini@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و صنایع غذایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی صنایع غذائی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/11/01

سیدابراهیم حسینی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^